info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147
camera_alt ภาพกิจกรรม
บรรยากาศวันแรกในการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา [11 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันนที่ 6-7 มีนาคม 2564 [8 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่ผู้ด้อยโอกาส [23 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2563 [22 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2563 [14 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการเรียนรู้ศูนย์สามวัย สานสายใยสู่ชุมชน ประจำปี 2563 [14 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น [22 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [14 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส [13 พฤษภาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2563 [21 มีนาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์