ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113
account_box ฝ่ายบริหาร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 088-3947737
นายอับดุลรอมัน กีละ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 089-2963347
นายอับดุลรอมัน กีละ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 089-2963347
นายสมชาย บาสอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-8993997
นายสมชาย บาสอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-8993997
นางสาวอุไรวรรณ ปุรัชการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-9881478
นางสาวอุไรวรรณ ปุรัชการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
โทร : 087-9881478
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน