ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสมศักดิ์ หัดขะเจ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นายสมศักดิ์ หัดขะเจ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน