info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 279
account_box ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ดีแม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสมศักดิ์ หัดขะเจ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นายสมศักดิ์ หัดขะเจ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
account_box สำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายรังสิมันต์ ซูแว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายรังสิมันต์ ซูแว)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกานต์ลดา แซ่ติ้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกานต์ลดา แซ่ติ้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวอรอุมา สะมะแอ)
นักพัฒนาชุมชน
(นายสุกรี ปายอ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(นายสุกรี ปายอ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวเจ๊ะอารีสา ดือราริง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายมะสับรี มะลี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอับดุลรอแม ทากือแน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นายอนันต์ เจ๊ะ)
นักการภารโรง
(นางสาวรูฮานา บาฮะ)
คนงาน
(นางสาวรูฮานา บาฮะ)
คนงาน
(นายมูฮำมัดอิรฟานด์ อาลี)
คนงาน
(นายมูฮำมัดอิรฟานด์ อาลี)
คนงาน
(นายมะอัสบูเลาะ ดือราฮิง)
ยาม
(นายมะอัสบูเลาะ ดือราฮิง)
ยาม
account_box กองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
นายสุกรี ปายอ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รักษาราชการแทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายสุกรี ปายอ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รักษาราชการแทน นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวฟาดีละห์ กีละ
คนงาน
นางสาวฟาดีละห์ กีละ
คนงาน
account_box กองช่าง
(นายพิศิษฐ์ คูหามุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพิศิษฐ์ คูหามุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอดุลย์ เจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
นายอูเซ็ง ทากือแน
คนงาน
account_box กองการศึกษาฯ
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลาตี มณีหิยา
ครู ค.ศ.1
นางสาวมาลาตี มณีหิยา
ครู ค.ศ.1
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
(นายอัฟฟา สะมะแอ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอัฟฟา สะมะแอ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอภิสิทธิ ลืบแบลูวง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอภิสิทธิ ลืบแบลูวง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายตัลมีซี อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายตัลมีซี อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายกามารุสลัน ลำมือเดาะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายกามารุสลัน ลำมือเดาะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอาดัม สาแมหาดี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอาดัม สาแมหาดี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอภิชาต หมุกรอด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายอภิชาต หมุกรอด)
คนงานประจำรถขยะ
นายมูฮำมัดรูดิน ลำมือเดาะ
คนงานประจำรถขยะ
นายมูฮำมัดรูดิน ลำมือเดาะ
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาการียา สะและอะบอ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาการียา สะและอะบอ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมะรูดิง อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมะรูดิง อาแด)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาลมัน อาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาลมัน อาลี)
คนงานประจำรถขยะ
(นางสาวอาดีนา หะรงค์)
คนงาน
(นางสาวอาดีนา หะรงค์)
คนงาน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์