ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50
account_box กองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
(นายแวซัม แวซือแม)
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสายฝน หนูคง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอรุณี เจ๊ะเลาะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางซามีลา แดวอสนุง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอาสือมา โต๊ะรามัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวมายมูเน๊าะ โต๊ะโยะ
คนงาน
นางสาวฟาดีละห์ กีละ
คนงาน
นางสาวฟาดีละห์ กีละ
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน