info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
account_box กองการศึกษาฯ
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายสมศักดิ์ หัดขะเจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวลีลา แบลือแบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลาตี มณีหิยา
ครู ค.ศ.1
นางสาวมาลาตี มณีหิยา
ครู ค.ศ.1
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวไตอีหม๊ะ เจ๊ะนิ
ครูผู้ช่วย
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาซือน๊ะ เจ๊ะหม๊ะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรไอนูน ปูเตะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง
นายลุทฟี แวกาเดร์
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
นายรังสิมันต์ ดีแม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์