องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1