ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.ยะหา
ระบบออนไลน์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134
volume_down คำสั่ง-ประกาศ-ระเบียบ
insert_drive_file ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาตรที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันในเวลาทำการและให้บริการประชาชนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 553 |
insert_drive_file มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ว่าด้วยการให้จำหน่ายอาหารในเดือนรอมฏอน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
description ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ธนารักษ์) เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file แต่งตั้งบุคคลและตำแหน่งต่อไปนี้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
photo แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
photo แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
photo แต่งตั้งพนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file แต่งตั้งบุคคลและตำแหน่งต่อไปนี้ปฏิบัติงานนอกเวลา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
นายอุมา สะมะแอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน