ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 8 คน )
เพศ
ชาย
66.67%
หญิง
33.33%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
25.00%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.00%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
37.50%
อื่นๆ
12.50%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
36.36%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
9.09%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
22.22%
พอใจมาก
44.44%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
44.44%
พอใจมาก
22.22%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
40.00%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
71.43%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
57.14%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
57.14%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
28.57%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
22.22%
พอใจมาก
44.44%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
11.11%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
37.50%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
10.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
12.50%
พอใจมาก
37.50%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
25.00%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
71.43%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
22.22%
พอใจมาก
44.44%
ปานกลาง
22.22%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
11.11%
พอใจมาก
44.44%
ปานกลาง
11.11%
พอใจน้อย
22.22%
พอใจน้อยที่สุด
11.11%
ข้อเสนอแนะ
บริการดีครับ เจ้าหน้าที่ให้บริการดี โดยเฉพาะงานสวัสดิการสังคม อยากให้ปรับปรุงที่จอดรถมอเตอรฺ์ไซค์ให้มีที่กันแดดกันฝนค่ะ ขอให้บริการแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ