ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคกรณีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง