องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
รายละเอียด : โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...................................................................... ๑. หลักการและเหตุผล ในภาวะที่มีความขัดแย้งหรือภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กมีความเสี่ยงต่อการถูกกระทำทารุณ หรือถูกคุกคามสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่นการพลัดพรากจากครอบครัวการถูกทอดทิ้ง ทั้งที่เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รักการดูแลและปกป้องคุ้มครองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเนื่องจากพื้นที่ตำบลยะหาเป็นพื้นที่กว้าง การบริหารการจัดการหรือการดูแล ไม่สามารถดูแลจนทั่วถึง ทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อน ในด้านต่าง ๆ ไม่สามารถใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐได้อย่างทั่วถึง เช่น กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และสตรี ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเปิดโลกทัศน์ แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ด้อยโอกาส ๒. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในภาระกิจการให้บริการขององค์การบริหารตำบลยะหา ๒. เพื่อดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และเด็กพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และให้การดูแลตามสภาพปัญหา ๓. ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเกี่ยวกับสวัสดิการ ๔. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงได้รับการ การช่วยเหลือที่เหมาะสมจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ๕. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๖. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ๓. กลุ่มเป้าหมาย ๑. เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน ๔๐ คน ๒. เจ้าหน้าที่ อบต.ยะหา ๕ คน ๔. สถานที่ดำเนินงาน เปิดโลกทัศน์ ณ จังหวัดสตูล ๕. วิธีดำเนินการ ๑. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย ๔. ดำเนินการตามโครงการ ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ - ๒ – ๖. รูปแบบกิจกรรม - อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ - กิจกรรมการสร้างกระบวนการ - สันทนาการ ๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin