info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร/โทรสาร 073 291434

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันนที่ 6-7 มีนาคม 2564
รายละเอียด : สถานที่ ณ วังสายทองรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในภาระกิจการให้บริการขององค์การบริหารตำบลยะหา 2. เพื่อดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และเด็กพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และให้การดูแลตามสภาพปัญหา 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเกี่ยวกับสวัสดิการ 4. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย 6. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา
ระบบคู่มือประชาชน
แจ้งเหตุด่วน
ระบบออนไลน์