องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการ "เผาทำลาย" ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด : ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ได้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามนัยข้อ ๒๒๒ และ ข้อ ๒๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ดำเนินการแจ้งวันทำลายบัติเลือกตั้งให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาทราบก่อนดำเนินการทำลาย และดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ในการนี้ ทางคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการ "เผาทำลาย" ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ โดยไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก พร้อมรายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาทราบ พร้อมภาพถ่ายประกอบก่อนและหลังการทำลาย ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งแล้วเสร็จสิ้น ตามนัยข้อ ๒๒๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้โพส : admin