องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จึงได้จัดทำโครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของขยะ การจัดการขยะ และการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม ชุมชนมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักในการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 7Rs คือ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) การนำขยะมาหมุนเวียน ใช้ใหม่ (Recycle) การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์ (Return) การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) การเลือกใช้สินค้าชนิดเติม (Refill) และการซ่อมแซมเครื่องใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไม่ให้กลายเป็นขยะ (Repair) น้อมนำพาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของขยะ มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ช่วยลดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป้าหมาย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และประชาชนในชุมชน หมู่ 2 ตำบลยะหา จำนวน 70 คน ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำขยะมาใช้ประโยชน์ เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 7Rs ได้อย่างถูกต้อง ปริมาณขยะมีจำนวนลดลง ส่งผลให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมีปริมาณลดลงไปด้วย รวมทั้งประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการช่วยลดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้หน่วยงานได้นำปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินโครงการต่างๆต่อไป
ผู้โพส : admin