องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566
รายละเอียด : กองสาธารณสุข และสิ่งแว้ดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้จัดโครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา และในพื้นที่ตำบลยะหา หมู่ 1-9 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้และตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร 2. เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภค ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพทดแทนโฟม กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ตำบลยะหา จำนวน 60 คน , เด็กและเยาวชน จำนวน 60 คน ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านสุขภาพที่ดีในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพกับการ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหารใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้โฟม และสามารถลดปริมาณขยะจากโฟมได้ในพื้นที่ตำบลยะหา ทั้งนี้หน่วยงานได้นำปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินโครงการต่างๆต่อไป
ผู้โพส : admin